Gaat jouw school mee op dit wereldwijde avontuur?

Waarom meedoen met jouw klas? Carlo Huisman van Team Brunel legt het uit!

Basisonderwijs: PROEF DE ZEE

Het programma “PROEF DE ZEE” is ontwikkeld voor het basisonderwijs. Centraal in het lespakket staat het thema water. De lessen zijn ontworpen vanuit het coöperatief leren, zelf ontdekken met een maximale koppeling naar waterbewustzijn en de avontuurlijke praktijk van de watersport.

De lessenreeks bestaat uit 12 lessen die allemaal, of een selectie daarvan, door de leerlingen zelfstandig in de klas kunnen worden uitgevoerd. De lessen zijn afgestemd op de kerndoelen van wereldoriëntatie en vaardigheden van het basisonderwijs.

Lees de docentenhandleiding voor meer informatie over de lesmodules.

Direct inloggen docenten

Voortgezet onderwijs: WE ARE WATER

Het programma “WE ARE WATER” voor het voortgezet onderwijs bestaat uit vier digitale lesmodules, een gastles en een Superchallenge voor leerlingen uit klas 1 en 2 van het vmbo en klas 1, 2 en 3 van havo/vwo. WE ARE WATER brengt onderwerpen rond waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit op een positieve manier onder de aandacht van leerlingen.

Via verschillende invalshoeken worden de leerlingen uitgedaagd tot het stellen van vragen en het doen van onderzoek. Proefjes en ontwerpopdrachten stimuleren samenwerken en bieden ruimte om vanuit eigen talenten antwoorden te vinden. Avontuur, verwondering en plezier staan in alle modules centraal.

Lees de docentenhandleiding voor meer informatie over de lesmodules.

Wil je deze lessen aanbieden in de klas? Meld je dan hier aan.

Direct inloggen docenten

Je kunt jouw school gratis aanmelden voor de scholenprogramma's.

De modules worden gratis aangeboden. Je dient je eenmalig te registreren waarna je inloggegevens ontvangt waarmee je toegang krijgt tot de e-learning omgeving.

Voortgezet onderwijs: WE ARE WATER

Meld jouw school gratis aan voor WE ARE WATER

Banen in de toekomst

De uitvoering van waterbeleid is in handen van verschillende overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten die met elkaar samenwerken om Nederland, nu en in de toekomst, te beschermen tegen water. Speerpunten zijn het inzetten van innovatieve technologie en het enthousiasmeren van jongeren voor een carrière in de watersector. Er is behoefte aan nieuwe technieken, slimme ideeën en vakbekwame werknemers.

Kortom, er gebeurt in Nederland al heel veel om schoon, veilig en voldoende water te garanderen. Maar het werk stopt nooit. We moeten blijven werken aan water en blijven investeren in technieken en ideeën die bijdragen aan een adequaat waterbeheer.

WE ARE WATER brengt die boodschap op een positieve manier bij jongeren onder de aandacht.

Waterbewustzijn

Water, het is er gewoon. In zeeën, rivieren, meren, sloten en uit de kraan. In Nederland hebben we het allemaal. Zwemmen, zeilen, schaatsen; water is het hele jaar een bron van vermaak. Thuis draaien we de kraan open voor een warme douche of een slok fris water.  En over vies water hoeven we ons geen zorgen te maken. Via de afvoer verdwijnt het zo in het riool.

We staan er nauwelijks bij stil dat er in Nederland altijd schoon water uit de kraan komt, waar en wanneer we maar willen. En dat we allemaal veilig wonen achter onze dijken en duinen. Maar het hebben van schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend.

De overheid en het bedrijfsleven werken hard aan het garanderen van waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid. Om te kunnen blijven genieten van water, om onze watervoorraad op orde te houden en om Nederland te beschermen tegen water moeten we blijven investeren.  Voor ieder onderdeel is beleid opgesteld:

  • Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben middels een bestuursakkoord concrete afspraken gemaakt over een doelmatiger waterbeheer.
  • Het Deltaprogramma is gericht op het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. De waterschappen en gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door het waterbergend vermogen in stedelijke gebieden uit te breiden, waarmee voorkomen wordt dat bij plotselinge hoosbuien het rioolstelsel overbelast raakt en straten overstromen.
    Het Deltaprogramma richt zich tevens op waterveiligheid door te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst. Hiervoor zijn generieke en gebiedsgerichte thema’s ontwikkeld.
  • Voor het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit is er in Europees verband een Kaderrichtlijn Water opgesteld waaraan alle Europese lidstaten zich moeten houden.